Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Natuur niet vergeten bij aanleg Postweg

Overal waar gebouwd of gesloopt wordt, is een toetsing aan de Wet natuurbescherming nodig. Komen er beschermde dier- of plantensoorten voor in de directe omgeving? En wordt daar voldoende rekening mee gehouden? Met die vragen houdt Martin de Jong van ecologisch adviesbureau Noordkop Groen zich dagelijks bezig. De Jong is als ecoloog betrokken bij de reconstructie van de Postweg.

‘We beginnen dan met een quickscan Wet natuurbescherming. Dat is vooral een onderzoek van achter het bureau, in combinatie met een veldbezoek. Op basis van bestaande databanken zoeken we uit of er beschermde soorten in het gebied voorkomen.’ Daarnaast wordt  gekeken naar de ligging ten opzichte van beschermde gebieden.

Keutels en eDNA

Belangrijkste bron daarbij is volgens De Jong de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Daarin worden alle gevalideerde waarnemingen van vrijwilligers opgeslagen. ‘Uit die informatie bleek dat de noordse woelmuis in het gebied zou kunnen voorkomen. De volgende stap was toen een fysiek sporenonderzoek, waarbij we letterlijk de wandelgangen van de muizen nagaan en zoeken naar keutels van de noordse woelmuis. Die poepmonsters worden in het lab onderzocht op aanwezig DNA. ‘Uiteindelijk bleek onder andere dat bij de kruisingen van de Postweg met de Hollandseweg en de Oorsprongweg noordse woelmuizen zitten. Deze muizensoort houdt van nattigheid en je vindt ze meestal in taluds van sloten.’

Ontheffing

Om toestemming te krijgen voor bouw of sloop moet de initiatiefnemer aantonen dat er geen dieren en planten die genoemd zijn in de Wet natuurbescherming in de direct omgeving voorkomen. Dat geldt in principe voor nagenoeg alle bouwprojecten, groot en klein. Ecologen onderzoeken de omgeving en geven advies. Als er geen bijzonderheden zijn of afdoende maatregelen zijn genomen, dan wordt ontheffing verleend. De adviezen van De Jong zijn overgenomen in de ontheffing die de provinciale Omgevingsdienst-Noord Holland Noord voor het werk heeft afgegeven aan de gemeente.

Wet natuurbescherming

Beschermde plantensoorten zijn volgens De Jong niet aangetroffen. De noordse woelmuis staat op de lijst van het ministerie van LNV. Dat is een overzicht van diersoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De noordse woelmuis is in Nederland bedreigd, maar komt op Texel nog vrij veel voor. Toch staat de soort hier ook onder druk, vertelt De Jong. ‘Door geïntroduceerde soorten als rosse woelmuis en aardmuis wordt de noordse woelmuis uit drogere gebieden verdrongen.’

Monitoringsplicht

Bij de reconstructie van de Postweg heeft de gemeente een monitoringsplicht. Dit houdt in dat een jaar na het afronden van de werkzaamheden moet worden onderzocht of de noordse woelmuizen nog steeds voorkomen op de plekken waar ze werden aangetroffen of op een compensatieplek die voor ze werd ingericht in de omgeving.

Ook bij de reconstructie van de Nieuwlanderweg, die vorig voorjaar werd afgerond,  was die verplichting er. Dit voorjaar voerde De Jong daar de monitoring uit in opdracht van de gemeente. ‘Langs dat traject moest het sloottalud op twee plaatsen worden vergraven en verlegd, zodat er een ander plekje voor de muizen moest komen.’ Op advies van de ecoloog werd op een loos stukje land bij de kruising Pijpersdijk/De Staart een poel aangelegd met grasland en een verhoogd stuk, zodat de woelmuizen droog kunnen overwinteren. ‘Uit de monitoring kwam een goed  resultaat naar voren: het wemelt er van de noordse woelmuizen!’ Volgens De Jong is dit resultaat opmerkelijk. ‘We weten dat noordse woelmuizen houden van nattigheid, maar eerder kwamen ze in het stukje waar nu de nieuwe poel ligt niet voor. Wel zuidelijk van de Pijpersdijk en ten noorden van het Oude Dijkje, maar niet hier.’

De monitoring voor het laatste deel van de Postweg vindt in het voorjaar van 2024 plaats.

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws