Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Op muizenjacht langs de Nieuwlanderweg

Overal waar gebouwd of gesloopt wordt, is een toetsing aan de Wet natuurbescherming nodig. Komen er beschermde dier- of plantensoorten voor in de directe omgeving? En wordt daar voldoende rekening mee gehouden? Met die vragen houdt Martin de Jong van ecologisch adviesbureau Noordkop Groen zich dagelijks bezig. De Jong is als ecoloog betrokken bij de reconstructie van de Nieuwlanderweg.

Na zijn studie Tuin & Landschapsinrichting, met specialisatie ecologie, was Martin de Jong werkzaam als onderzoeksmedewerker bij Alterra/Imares tot hij in 2007 startte met zijn eigen bedrijf voor groenvoorziening en ecologisch advies op Texel. Dat was de Tuunderie /Natuurwerk Texel. Zes jaar geleden verhuisde hij naar Den Helder. ‘Omdat ik nu ook werkzaam ben in de noordkop, heb ik de naam van mijn bedrijf veranderd in Noordkop Groen’, vertelt hij. ‘Maar we doen nog steeds veel werk op Texel.’ De oud-Texelaar werd, samen met bureau Endemica, ingeschakeld voor ecologisch onderzoek rond de reconstructie van de Nieuwlanderweg. ‘We beginnen dan met een quickscan op basis van de Wet natuurbescherming. Dat is vooral een onderzoek van achter het bureau. Op basis van bestaande gegevens zoeken we uit of er beschermde soorten of habitatten in het gebied voorkomen.’

Ecoloog Martin de Jong

Keutels en eDNA

Belangrijkste bron daarbij is volgens De Jong de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Daarin worden onder andere alle gevalideerde waarnemingen van vrijwilligers opgeslagen. ‘Uit die informatie bleek dat de rugstreeppad en de noordse woelmuis in het gebied zouden kunnen voorkomen. De volgende stap was toen een fysiek onderzoek, waarbij we zoeken naar sporen en keutels van de noordse woelmuis. Op deze keutels is door een gespecialiseerd bedrijf en een eDNA-analyse uitgevoerd.’ Bij zo’n analyse wordt gezocht naar erfelijk materiaal dat deze muizen achterlaten in het milieu bij hun dagelijkse activiteiten. Voor de rugstreeppad is gezocht naar ‘koor- activiteiten‘ om eventuele voortplantingsplaatsen te vinden. ‘Uiteindelijk bleek de rugstreeppad niet in het gebied voor te komen, maar de noordse woelmuis wel. Deze muizensoort houdt van nattigheid en je vindt ze meestal in taluds van sloten. De verwachting was dat we ze vooral aan de oostkant van de Nieuwlanderweg, bij Waal en Burg, zouden vinden. Tot onze verrassing deden we de meeste vondsten aan de drogere westkant van de weg. Ook kwam deze soort over een veel langer stuk voor dan we vermoedden.’ Op twee plaatsen wordt het sloottalud vergraven en verlegd, zodat er een ander plekje voor de muizen moet komen. Bij graafwerkzaamheden nabij vindplaatsen van de noordse woelmuis vindt ecologische begeleiding plaats door medewerker Stephan Gomes. De Jong adviseerde om aan de westkant een kolk te maken voor de noordse woelmuizen met een verhoging erin, zodat ze kunnen overwinteren. Daarnaast worden faunapassages onder de Pijpersdijk en het Oude Dijkje aangelegd, zodat het gebied toegankelijk wordt voor de noordse woelmuizen. ‘Dat zijn doorgaande duikers onder de weg met droge oevers. Die werken beter dan gewone pijpen’, licht de ecoloog toe.

Broedseizoen

De reconstructie van de Nieuwlanderweg moet voor Pasen zijn afgerond. Dat heeft niet alleen met het toeristisch seizoen te maken. Ook het broedseizoen speelt hierin een belangrijke rol. ‘De weg ligt naast Waal en Burg, een belangrijk broedgebied voor veel vogelsoorten. We hebben daarom ook geadviseerd om bij de Ruigendijk met het werk te starten, zodat er geen of weinig verstoring ter plaatse is richting de lente.’ De adviezen van de ecoloog zijn overgenomen in de ontheffing die de provinciale Omgevingsdienst-Noord Holland Noord voor het werk heeft afgegeven aan de gemeente.

Rode lijst

Beschermde plantensoorten werden niet aangetroffen. De noordse woelmuis staat op de Rode lijst van het ministerie van LNV. Dat is een overzicht van diersoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De noordse woelmuis is in Nederland bedreigd, maar komt op Texel nog vrij veel voor. Toch nemen ook hier de aantallen af, vertelt De Jong. ‘Voorheen zag je ze ook in de drogere duingebieden, maar daar zijn ze verdrongen door de veel sterkere aardmuis die hier geïntroduceerd is.’

Ontheffing

Om toestemming te krijgen voor bouw of sloop moet de initiatiefnemer aantonen dat er geen dieren en planten van de Rode lijst in de direct omgeving voorkomen. Dat geldt in principe voor nagenoeg alle bouwprojecten, groot en klein. ‘Bijvoorbeeld vleermuizen zijn ook beschermd. En de nestplaatsen van bepaalde vogelsoorten, als gierzwaluwen en huismussen. Als je een gebouw wilt slopen waarin nestjes zitten, dan moet je dat compenseren door nieuwe nestgelegenheid aan te bieden. Bijvoorbeeld door nestkastjes op te hangen. Ecologen onderzoeken de omgeving en geven advies. Als er geen bijzonderheden zijn of er zijn afdoende maatregelen genomen, dan wordt ontheffing verleend.’

Foto noordse woelmuis: Bureau Endemica, Richard Witte

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws

Nieuws

Texelse primeur!

Het is zover: de eerste lading zandkleurig asfalt is gelegd! Het was prachtig weer om te asfalteren dus BAM Infra heeft goed kunnen doorwerken. Hieronder

Lees bericht »